Informacja WD K-PZPN

Wydział Dyscypliny K-PZPN w Bydgoszczy obliguje sędziów do przestrzegania zapisów § 17 pkt 5 Regulaminu Rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych K-PZPN na sezon 2018/2019. Zgodnie z zapisami Regulaminu „obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości 100 zł”. Wydział Dyscypliny przypomina sędziom i klubom o obowiązku zgłoszenia się do sędziów przed zawodami osoby sprawującej opiekę medyczną. Wydział odnotował wielokrotne zaniechanie tego obowiązku, co przyczynia się do stosowania wobec klubów sankcji dyscyplinarnych w postaci kar finansowych. Często okazuje się jednak, że opieka medyczna była obecna na zawodach, lecz brak jest stosownych zapisów w sprawozdaniu sędziowskim.

Pozdrawiam,

Maciej Pietrzyk
Wydział Dyscypliny
K-PZPN Bydgoszcz